UOJ Logo X Online Judge

XOJ

#36. 数字统计

统计
Time Limit: 1 s Memory Limit: 256 MB

题目描述

请统计某个给定范围[L, R]的所有整数中,数字2出现的次数。

比如给定范围[2, 22],数字2在数2中出现了1次,在数12中出现1次,在数20中出现1次,在数21中出现1次,在数22中出现2次,所以数字2在该范围内一共出现了6次。

输入格式

输入共1行,为两个正整数L和R,之间用一个空格隔开。

输出格式

输出共1行,表示数字2出现的次数。

样例数据

input1

2 22

output1

6

input2

2 100

output2

20

数据规模与约定

1≤L≤R≤10000。